Wspierają nas

German Federal Foreign Office

Z siedzibą w Berlinie i siecią 229 misji za granicą, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje stosunki Niemiec z innymi krajami, a także z organizacjami międzynarodowymi i ponadnarodowymi. Ta praca dotyczy czegoś znacznie większego niż tylko kontaktów politycznych między rządami i parlamentami. Ponieważ Niemcy i społeczeństwo niemieckie są wplątane w stale rozwijające się sieci międzynarodowe, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych promuje intensywną interakcję i wymianę ze światem w dziedzinie biznesu, kultury, nauki i technologii, środowiska i zagadnień rozwojowych.

www.auswaertiges-amt.de

Visegrad Fund

Projekt jest współfinansowany przez rządy: Czech, Węgier, Polski I Słowacji przy pomocy dotacji pochodzących z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej. Fundusz Wyszehradzki to międzynarodowa organizacja darczyńców założona w 2000 r. przez rządy krajów Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Węgier, Polski i Słowacji w celu promowania współpracy regionalnej w regionie Wyszehradzkim (V4), a także między regionem V4 oraz innymi krajami, zwłaszcza w regionie Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

www.visegradfund.org

Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)

BST to inicjatywa przyznawania dotacji, która już od dekady wzmacnia współpracę regionalną, społeczeństwo obywatelskie i podstawy demokratyczne w krajach regionu Morza Czarnego. BST niedawno rozszerzyło swoją działalność na Europę Środkową i Wschodnią, dążąc do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, procesów demokratycznych i zaangażowania obywateli w proces decyzyjny, a także odniesienia się do niektórych przeszkód w dalszym demokratycznym rozwoju regionu.

www.gmfus.org

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

OBWE ma kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, które obejmuje aspekty polityczno-wojskowe, gospodarcze i środowiskowe oraz ludzkie. W związku z tym, odnosi się do szerokiej gamy problemów związanych z bezpieczeństwem, w tym kontrolą zbrojeń, środkami budowy zaufania i bezpieczeństwa, prawami człowieka, mniejszościami narodowymi, demokratyzacją, strategiami policyjnymi, zwalczaniem terroryzmu oraz działaniami ekonomicznymi i środowiskowymi. Programy edukacyjne są integralną częścią wysiłków OBWE w zakresie zapobiegania konfliktom i rehabilitacji pokonfliktowej. Poszanowanie praw człowieka jest uzgodnionym zobowiązaniem, ważnym dla wszystkich społeczności w całym OBWE.

osce.org/mission-to-moldova

Babyn Yar Holocaust Memorial Center

Głównym celem Babyn Yar Holocaust Memorial Centre jest stworzenie pierwszego nowoczesnego muzeum Holocaustu w Europie Wschodniej, jako ośrodka badań nad tragedią, w którym będą prowadzone zakrojone na szeroką skalę działania naukowe i edukacyjne.

Obecnie Centrum Pamięci skupia dwa instytuty naukowo-badawcze, archiwum, bibliotekę i szereg projektów, których celem jest kompleksowe badanie odległej i niedawnej przeszłości terytorium Babyn Jar.

The Memorial Center is working to transform the territory of the historical Babyn Yar ravine in Kyiv from a place of oblivion into a place of memory, and to promote the humanization of mankind through preserving and studying history.

https://babynyar.org/en/

Ukrainian Jewish
Encounter (UJE)

Spotkanie Ukraińsko-Żydowskie (UJE) to prywatnie zorganizowana, wielonarodowa inicjatywa rozpoczęta w 2008 r. jako wspólny projekt obejmujący Ukraińców o żydowskich i chrześcijańskich korzeniach oraz innych, na Ukrainie i w Izraelu, a także w diasporach. Jej działalność obejmuje angażowanie naukowców, przywódców obywatelskich, artystów, rządów i ogółu społeczeństwa w wysiłki na rzecz promowania silniejszych i głębszych relacji między tymi dwoma narodami.

ukrainianjewishencounter.org

ImDialog – Protestant Association for Christian-Jewish dialogue

Protestanckie Stowarzyszenie Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego w Hesji i Nassau, ImDialog, istnieje od ponad 60 lat i składa się z około 25 członków, mężczyzn i kobiet, głównie pastorów, z różnych grup wiekowych. W tym szeroko rozciągającym się regionie, naszym zadaniem jest dostarczanie wglądu i informacji na temat judaizmu, relacji żydowsko-chrześcijańskich, narodu żydowskiego i państwa Izrael. Do zadań Stowarzyszenia należą:

Publikacja prac i ogólnych materiałów na rzecz edukacji w szkołach i dla dorosłych – Organizowanie wykładów i seminariów – Wspieranie licznych instytucji w Izraelu – Publikowanie wystaw na tematy chrześcijańsko-żydowskie, które można wydzierżawić.

www.imdialog.org

The United States Embassy
in Kyiv, Ukraine

Misja dyplomatyczna USA na Ukrainę rozpoczęła się 22 stycznia 1992 r., a dziś składa się z około 181 Amerykanów i ponad 560 Ukraińców, reprezentujących kilkanaście departamentów i agencji rządowych USA. Sekcja Spraw Publicznych Ambasady USA, we współpracy z Departamentem Stanu w Waszyngtonie, organizuje i finansuje różnego rodzaju programy kulturalne przez cały rok.

ua.usembassy.gov/embassy/kyiv

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście jest organem międzyrządowym, którego celem jest nakierowanie poparcia przywódców politycznych i społecznych na potrzebę edukacji, pamięci i badań nad Holokaustem zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

www.holocaustremembrance.com